Showa Furyoku fan

Contact Contact Us

Fax:0066(0)22742014

Tel:022742010/022742011

Email:sales@kayoshoji.com

Add:177 Soi Ratchada Niwet 1/5 Samsen Nok Huai Khwang

SHOWA FURYOKU KIKAI CO.,LTD.

Gas blowers & fans, high temperature fans, multistage turbo blowers, single stage turbo blowers,

turbo fans, radial fans.